Элсэлтийн журам
ШИНЭ АНАГААХ УХААН” ИХ СУРГУУЛЬД 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ  
 
Нэг. Ерөнхий зүйл
 
1.1. “Шинэ Анагаах Ухаан” их сургуульд 2017–2018 оны хичээлийн жилд оюутан элсүүлэх ажлыг БСШУ-ны сайдын 2013 оны А/79 тоот тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Оюутан элсүүлэх журам” болон энэхүү журмыг баримтлан зохион байгуулна.
1.2.  “Шинэ Анагаах Ухаан” их сургуульд оюутан элсүүлэх ажлын зорилго нь шалгуулагчдын ерөнхий боловсролын түвшин, мэдлэг, чадвар, авъяасыг бодитойгоор үнэлэх, эмч, эм зүйч болох чин хүсэлтэй хүмүүсийг шалгаруулан элсүүлэхэд оршино.  
1.3. Элсэлтийн ажлыг “Шинэ Анагаах Ухаан” дээд сургуулийн захирлын тушаалаар батлагдсан элсэлтийн комисс зохион байгуулна.
1.4.  Элсэлтийн комиссын гишүүдийн ажил үүргийн хуваарилалт, элсэлтийн үед баримтлах хэм хэмжээ, дэг журам, элсэгчдийн өргөдөл, гомдлыг барагдуулах, элсэлтийн явцад хяналт тавих зэрэг үйл ажиллагааг ил тод, олон нийтийн хяналтын дор явуулна.
1.5.  Оюутан элсүүлэх ажлыг хоёр үе шаттай зохион байгуулна. Эхний шатанд: “Шинэ Анагаах Ухаан” их сургуульд элсэх хүсэлтэй иргэн энэхүү журмын 2.4-д заасан Ерөнхий шалгалт (ЕШ) өгнө. Хоёр дахь шатанд: ЕШ өгч, энэхүү журмын 2.1, 2.4-д заасан болзлыг хангасан иргэний хүсэлтийг “Шинэ Анагаах Ухаан” их сургуулийн элсэлтийн комисс хүлээн авч, зохих хяналтын тоонд багтаан шалгаруулалт хийнэ. 
1.6.  Элсэгчдийн сурах ерөнхий чадвар, мэргэжлийн түвшин тогтоох зорилго бүхий ЕШ-ыг Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Яамнаас эрх олгосон хөндлөнгийн байгууллага буюу Боловсролын Үнэлгээний Төв улс даяар нэгдсэн журмын дагуу зохион байгуулна.
1.7.  Энэхүү журам болон элсэлтийн ажлын зохион байгуулалттай холбоотой нэмэлт мэдээллийг “Шинэ Анагаах Ухаан” их сургуулийн  www.ncm.edu.mn  вэб сайтад байрлуулна.
 
Хоёр. Элсэгчдэд тавигдах шаардлага ба шалгалт
 
 • “Шинэ Анагаах Ухаан” их сургуульд элсэгч бүрэн дундаас доошгүй боловсрол эзэмшсэн байна. 
 • Улаанбаатар хотын ерөнхий боловсролын дунд сургуулийг төгсөгчид сургууль дээр биеэрээ ирж бүртгүүлнэ.
 • Хөдөө орон нутгийн ерөнхий боловсролын дунд сургуулийг төгсөгчид өөрийн аймаг дээр ажиллах элсэлтийн комисст биеэрээ бүртгүүлэх ба мөн Улааанбаатар хотод  ирж, “Шинэ Анагаах ухаан” их сургуулийн элсэлтийн комисст бүртгүүлж болно.
 • “Шинэ Анагаах Ухаан” их сургуулийн аль салбарт, ямар мэргэжлийн чиглэлээр элсэхэд ямар хичээлийн ЕШ өгсөн байхыг доор тусгав. Үүнд:

Элсүүлэх хөтөлбөр (мэргэжил)

Шалгалт
(ЕШ)

         Бүртгүүлэхэд тооцох          ЕШ-ийн минимум оноо

Суралцах хэлбэр, хугацаа (жил)

Төгсөгчдөд олгох боловсролын зэрэг
Уламжлалт анагаах ухаан
Хими, Биологи,
Математик, Физик,
Англи хэлний хичээлийн аль нэгээр нь

 

 

400-аас дээш

 

Өдөр, 6 жил

 

 

Бакалавр

Ерөнхий анагаах ухаан
Эм зүй Өдөр, 5 жил
Сувилахуй Өдөр, 4 жил
 
 • Элсэлтийн шалгалтуудыг дахин авахгүй.
 • 2015-2017 оны ЕШ-ийн батламжууд дээрх ЕШ-ийн оноо нь босго оноондоо хүрч байвал сургуульд элсэн ороход хүчин төгөлдөрт тооцогдоно.
 • Дээрх хүснэгтэд заасан хичээлүүдийн аль нэгэн дээр ЕШ-д авбал зохих босго онооноос дээш оноо авсан элсэгчдийг бүртгэн, хяналтын тоонд багтаан шалгаруулж элсүүлнэ.
 • Урьд нь дээд боловсрол болон анагаахын чиглэлээр тусгай дунд боловсрол эзэмшсэн иргэдийг элсүүлэхдээ тус сургуулийн оюутны шилжилт хөдөлгөөний тухай журмыг баримтлан элсүүлнэ.
 • Гадаадын иргэдийг элсүүлэх ажлыг жич шийдвэрлэнэ.

Гурав. Элсэгчдийг бүртгэх, хяналтын тоонд багтаан элсүүлэх

 • “Шинэ Анагаах Ухаан” их сургуульд элсэхийг хүсэгчдийг (3.2-д заасан холбогдох материалын хамт) 2017 оны 6-р сарын 29-өөс 7-р сарын 7-ыг дуустал “Шинэ Анагаах Ухаан” дээд сургууль дээр өдөр бүр 9.00-17.00 цагийн хооронд хүлээн авч, бүртгэнэ.
 • Элсэхийг хүсэгчид заавал өөрийн биеэр ирэх ба дараах материалыг бүрдүүлсэн байна. Үүнд:
 • Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх буюу түүнтэй адилтгах бичиг баримт
 • Сурагчийн хувийн хэрэг
 • Ерөнхий шалгалтын батламж (ЕШ дээр авсан оноогоо хэвлэмэл хэлбэрээр гаргаж авчрах)
 • Иргэний үнэмлэх
 • Цээж зураг 2 хувь
 • Бүртгэлийн хураамж 5000 ₮ 
 • “Шинэ Анагаах Ухаан” их сургуульд элсэх болзол хангасан иргэн элсэхийг хүссэн хүсэлтээ гаргах эрхтэй боловч элсэх боломж нь хяналтын тоо, тухайн мэргэжлээр элсэхийг хүсэгчдийн өрсөлдөөний байдлаар хязгаарлагдана.
Дөрөв. Оюутан элсүүлэх шалгаруулалт
 
 • “Шинэ Анагаах Ухаан” их сургуульд нийслэл болон аймгуудаас элсүүлэх оюутны тоог БСШУЯ-аас тогтооно.
 • Ерөнхий боловсролын дунд сургууль төгсөгчдийн ЕШ-ын оноон дээр Боловсролын гэрчилгээний дундаж оноог нэмж нийт онооны жагсаалтыг 2017 оны 7-р сарын 8-ны 9.00 цагт гаргана.
 • “Шинэ Анагаах Ухаан” их сургуульд тэнцэх болзол хангасан хүмүүсийг мэргэжил тус бүрээр нийт онооны дарааллаар элсүүлэх ажлыг 2017 оны 7-р сарын 8-ны өдөр 10.00 цагт сургууль дээр зохион байгуулна.
 • Мэргэжил анги сонгох элсэгчид дараах материалыг эх хувилбараар нь бүрдүүлэн ирж, мэргэжлээ сонгоно. Үүнд: 
 • Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх ба түүнтэй адилтгах бичиг баримт
 • ЕШ-ын батламж
 • Сурагчийн хувийн хэрэг
 • Бүртгэлийн хуудас
 • Сургуульд суралцах томилолтыг сургалтын төлбөрийн 50-иас доошгүй хувийг төлсөн элсэгчид олгоно. Төлбөрийг Хас банкин дахь 5000 429 347 тоот дансанд тушаана. 
 • Дурьдсан хугацаанд ирж хувиараа аваагүй хүнийг хүлээхгүйгээр дараагийн хүнд нь сонголт  хийлгэнэ. 
Тав. Хөнгөлөлттэй нөхцлөөр элсүүлэх
 
 
5.1. 2016, 2017 оны Улсын хими ба биологийн олимпиадад шагналт байр эзэлсэн сурагчийг шууд элсүүлнэ.
5.2.  Ерөнхий шалгалтанд 800 оноо авсан элсэгчийг 1-р курсийн сургалтын төлбөрөөс бүрэн чөлөөлнө. 
5.3. Ерөнхий шалгалтанд 750-иас дээш оноо авсан элсэгчдийг 1-р курсийн сургалтын төлбөрөөс 50 хувь хөнгөлнө.
5.4.  Ерөнхий шалгалтанд 700-иас дээш оноо авсан элсэгчдийг 1-р курсийн сургалтын төлбөрөөс 20 хувь хөнгөлнө. 
5.5.  Аймаг, хот, улс, олон улсын чанартай уралдаан тэмцээнд шагналт байр эзэлсэн, олимпиад, эрдэм шинжилгээний бага хуралд оролцож шагналт байр эзэлсэн, цэргийн алба хаасан элсэгчдийг урилгаар элсүүлнэ. 
 
 
Зургаа. Элсэх болзол хангасан элсэгчдийг хичээлийн жил эхлэхэд бүртгэх
 
6.1.  Хяналтын тоонд багтан элссэн хүмүүс 2017 оны 8-р сарын 23-28-нд “Шинэ Анагаах Ухаан” дээд сургуулийн Оюутны албанд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ. 
6.2.    Дурьдсан хугацаанд ирээгүй хүнийг сургууль орхисонд тооцож хасна. 
6.3.  Улаанбаатар хотоос элсэгчид намар бүртгүүлэхдээ дараах бичиг материалуудыг бүрдүүлнэ. Үүнд:
 • Суралцах гэрээ байгуулах эрхийн бичиг
 • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
 • Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр
 • Сургалтын төлбөр төлсөн баримт
 • Цээж зураг 4
 
6.4.  Хөдөө орон нутгаас элсэгчид намар бүртгүүлэхдээ дараах бичиг материалуудыг бүрдүүлнэ.Үүнд: 
 • Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх буюу түүнтэй адилтгах бичиг баримт
 • ЕШ-ын батламж
 • Сурагчийн хувийн хэрэг
 • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
 • Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр
 • Цээж зураг 4 ш
 • Сургалтын төлбөр төлсөн баримт
 • Элсэлтийн материалыг хуурамчаар бүрдүүлсэнтэй холбоотой асуудлыг “Шинэ Анагаах Ухаан” их сургууль хариуцахгүй бөгөөд хариуцлагыг элсэгч өөрөө хүлээнэ. 

Нийтлэгдсэн: 2019-02-28 11:05:59