Сургалтын төлбөрийн зарцуулалт

 

 

Зардалын утга

2010 гүйцэтгэлээр

2011 төсөвөөр

Сургалтын төлбөрт эзлэх хувь

1

Багш, ажилчдын цалин, НДШ, ЭМД

55.3

50.9

2

Эрдэм шинжилгээний ажил

0.6

0.17

3

Инновацийн төв-ТҮЦ

 

9.92

4

Оюутны гадаад, дотоод дадлага

0.58

1.2

5

Мэдээлэл харилцаа холбооны зардал

0.6

0.47

6

Дадлагын хичээлийн зардал

0.56

0.17

7

Түрээсийн зардал

3.3

4.79

8

Урсгал засвар

12.4

2.33

9

Бичиг хэргийн зардал, зар сурталчилгаа

1.1

0.99

10

Ашиглалтын зардал

2.4

1.72

11

Баяр ёслол, тусламжийн зардал

3.0

2.33

12

Оюутанд чиглэсэн үйл ажиллагаа

1.3

2.92

13

Оюутны нэрэмжит тэтгэлэг

0.45

0.35

14

Багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх зардал

0.5

0.29

15

Хөдөлмөр хамгаалал, цэвэрлэгээний зардал

0.4

0.17

16

ҮХХөрөнгийн татвар

0.2

0.53

17

Оюутны эзэмшиж буй мэдлэгийн шинжлэх ухаан танин мэдэхүйн үнэлэмжийн коэффицент

4.1

2.33

18

Бусад зардал

4.8

3.5

19

Номын сангийн тохижилт, фондын баяжилт

1.7

2.92

20

Үл хөдлөх хөрөнгө

28.0

15.01

21

Тоног төхөөрөмж

3.7

2.33

22

Тавилга эд хогшил

8.3

2.33

 

Нийт дүн

133.3%

108%


Нийтлэгдсэн: 2019-02-28 10:19:33