“ШИНЭ АНАГААХ УХААН” ИХ СУРГУУЛЬ ЭМ ЗҮЙ-D091601 7-Н ШАЛГУУР

Alternative text - include a link to the PDF!

 “ШИНЭ АНАГААХ УХААН” ИХ СУРГУУЛЬ  ЭМ ЗҮЙ-D091601  ШАЛГУУР 7. ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭ, БАТАЛГААЖИЛТ -SWOT

 
Боломж (O)
1.Эмийн хууль, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 4.2.1-д:  Амьд эсийн түвшингийн нэн нарийн зохицуулга ба эмийн бодисын нэн нарийн бүтцийн “ хоорондох ковалент холбоо - Вандер-Ваальс, ионы холбоо , мембраны ионы суваг, рецептор, энзим- субстрат, идэвхижлийн энерги, экзергоник, эндергоник урвал, Гиббсийн чөлөөт энерги, steady-state концентраци , альфа-бетта фаз, орчны рН-эмийн бодисын Pka  - шүтэлцээг ашиглан эмийн бодисын өндөр идэвхи- бага тун, эмийн бодисын концентраци болон ялгаралтыг  дөрвөн компартмент дээр математик загварчлалаар тооцох нь 21-р зууны Эм зүйн сургалтын “Чанар-үр дүн-Үнэлгээ “-ний хамгийн гол параметр гэж үзэн , Эм зүйн сургалтыг шинжлэх ухаанчаар өөрчилж, ажлын шинэ байр бий болгож,  эм зүйчийг Менделеев химийн элементийн үелэх систем, Томпсон электроны онол  , Резерфорт протоны онол  , Чадвик нейтроны онол  өвчтөн хүмүүсийн хэрэглэсэн эмийн бодисын бие дэхь хөдлөл зүйг математик аргачлалаар жолооддог “Эрдэмлэг эм зүйч “ бэлтгэх эрх зүйн үндсийг хуульчилж өгсөн нь боломж юм.Аюул (T)
 
Амьд эсийн түвшингийн нэн нарийн зохицуулга ба эмийн бодисын нэн нарийн бүтцийн “ хоорондох ковалент холбоо - Вандер-Ваальс, ионы холбоо , мембраны ионы суваг, рецептор, энзим- субстрат, идэвхижлийн энерги, экзергоник, эндергоник урвал, Гиббсийн чөлөөт энерги, steady-state концентраци , альфа-бетта фаз, орчны рН-эмийн бодисын Pka  - шүтэлцээг ашиглан эмийн бодисын өндөр идэвхи- бага тун, эмийн бодисын концентраци болон ялгаралтыг  дөрвөн компартмент дээр математик загварчлалаар тооцох нь 21-р зууны Эм зүйн сургалтын “Чанар-үр дүн-Үнэлгээ “-ний хамгийн гол параметр гэж үзэн , Эм зүйн сургалтыг шинжлэх ухаанчаар өөрчилж, ажлын шинэ байр бий болгож,  эм зүйчийг Менделеев химийн элементийн үелэх систем, Томпсон электроны онол  , Резерфорт протоны онол  , Чадвик нейтроны онол  өвчтөн хүмүүсийн хэрэглэсэн эмийн бодисын бие дэхь хөдлөл зүйг математик аргачлалаар жолооддог “Эрдэмлэг эм зүйч “ бэлтгэх эрх зүйн үндсийг хуульчилж өгсөн  хэдий ч үүнийг 21-р зууны Эм зүйн сургалтын “Чанар-үр дүн-Үнэлгээ “-ний хамгийн гол параметр гэж үзэх хандлага нэн хязгаарлагдмал , чанар гэдгийг бид юуг гэж ойлгох юм, зүгээр л захиргааны болон төрийн байгууллаагын ээлжит шалгалтаас юугаараа огт ялгаатай юм бэ? гэдгийг үл ойлгох байдал илэрдэг нь заримдаа төвөгтэй байдалд оруулдаг.S-O стратеги
 
“Амьд эсийн доторх аль ч эмийг идэвхжүүлдэг гурван төлөвт тогтолцоо болон “хоёрдугаар-Э” болох – нэгдүгээр Э-ийн оролцоотойгоор бүтцэн дээрээ химийн шинэ холбоо, химийн шинэ бүлэг үүсгэн, биологийн өндөр идэвхтэй болж хувирдаг эмийн бодис хоёрын хоорондын шүтэлцээг танин мэдэхүйн нэг багцанд т оруулсан шинэ арга зүйг хөтөлбөрийн шинжлэх ухааны гол хөдөлгөгч хүч болгон ашиглах замаар сургуулиа Олон улсын жишиг сургууль болгох түвшинд хүргэх боломжийг багш, оюутнуудын дунд 7 хоногт 5 удаа тасралтгүй явуулдаг англи хэл дээрхи  сургалт бидэнд өгч байна  ( Сүүлийн 2 жилд давхардсан тоогоор 500 гаруй удаа )
 
S-T стратеги
 
 Өвчтөн хүмүүсийн хэрэглэсэн эмийн бодисын бие дэхь хөдлөл зүйг математик аргачлалаар жолооддог “Эрдэмлэг эм зүйч “ бэлтгэх эрх зүйн үндсийг улам баталгаажуулах нь нэн чухал байна.W-O стратеги
 
Хоёр-Э”-ийн зарчимын дагууд “нэгдүгээр-Э” болох - амьд эсийн доторх аль ч эмийг идэвхжүүлдэг  гурван төлөвт  тогтолцоо  болон “хоёрдугаар-Э” болох нэгдүгээр Э-ийн оролцоотойгоор бүтцэн дээрээ химийн шинэ холбоо, химийн шинэ бүлэг үүсгэн, биологийн өндөр идэвхтэй болж хувирдаг эмийн бодис  хоёрын хоорондын шүтэлцээг   танин мэдэхүйн нэг багцанд ХШБ-ы онолын хамт оруулсан шинэ арга зүйг үл ойлгох нийгмийн хандлагыг сургалтын шинэ технологийн дагууд арилган, Academia Journal of Scentific Research, Asian Journal of Science and technology, International Journal of Current  Research, World Journal of scientific Research and Review,  International Journal of Advanced Research, International Journal of Development Research, International Journal of Advanced Research зэрэг сэтгүүлүү-дэд сургуулийн эрдэмт-дийн хэвлүүлсэн шинэ мэдлэгийг Эм зүйн сургуулиа хөгжүүлэх давуулаг хүчин зүйл болгох асуудалд үүсч болох удаашралыг тооцон улам эрчимжүүлэх шаардлагатай  байна.W-T стратеги
 
Эм зүйн сургалтын хөтөлбрийн шинэ арга зүйг үл ойлгох нийгмийн хандлагыг сургалтын шинэ технологийн дагууд арилган, Эм зүйн сургалтыг шинжлэх ухааны цоо шинэ орчилд оруулах , энэ чиглэлээр багш оюутнуупдтай долоо хоногтой гурван удаа цахим уулзалт хийж, онол арга зүйн нэн тулгамдсан асуудлаар хэлвэлцүүлэг явуулдаг арга барилыг тогмолжуулах  , Шинэ АУИС-ийн 2030 он хүртэлхи Мастер төлөвлөгөөнд байдаг Эм зүйн шинжлэх ухааныг шинэ мэдлэгээр баяжуулах ,
 
 Соматик эсүүд дээр байх “Donators (glucose, aminoacids, fatty acids) + membrane redox potentials three state line system + acceptor as O2 + ADP + Pi + H+ + nH + memb.space = (ATP + heat energy) + H2O + nH + matrix + CO2” гэсэн хэлбэршилтэй хоёрдугаар тэгшитгэлийн доторх membrane redox potentials three state line system дээрх альфа, бетта, гамма төлөвийн хувирал нь амьд эсийг шаардлагатай, ашигтай хувилбар руу жолоодох  жолоодлогын хэсэг  бөгөөд бүх төрлийн эм, хоол, урт наслалт, иоги засал, идээ ундаа, цаг улирал, явдал мөрийн цаана байгаа гол жолоодлого энд байгааг анхаарч, эхлээд 14 триллион эсүүдийн доторх уг жолоодлого дээр шаардлагатай төлөв байдлаа бий болгочихож байгаад дээрх зүйлүүдээ энэ фон дээр давхар ашиглавал үр дүн хоёр, гурав  дахин ихэснэ, Эмнэлзүйн эмзүй дээр энэ зүй тогтлыг оновчтой ашиглаж чадвал “эмийн хэрэглээн дээр зардлаа маш сайн хэмнэхийн зэрэгцээ эмчилгээний үр дүнг олон дахин нэмэгдүүлэх боломж гарч ирнэ...гэсэн заалтыг хэрэгжүүл


 


Нийтлэгдсэн: 2021-05-17 11:35:54