М.АМБАГА Жирийн нэгэн эрдэмтэн хүний нийгэм дэхь өөрийн оролцоо, хариуцлагаа ойлгож бичсэн бүтээлүүд.
1. 1979 оны бүх өгүүллэг + ЗХУ-сэтгүүл “Бюллетень экспериментальной биологий и медицины” + Мембрант байгууламж+NCM эмзүйн нэмэлт тайлбарууд номуудыг Хий, шар, бадган- мембрант байгууламж шинэ онол, Мембраны альфа, бетта, гамма төлөв хамааралт үзэгдлүүд шинэ санааны тухай тодруулга хийж эмхэтгэн 1-р боть бичив.
2. 1996 онд бичигдсэн Дорно дахины анагаах ухааны үндсэн онолуудын харьцуулсан судалгаа (төсөөтэй болон ялгаатай талууд, 1997 онд бичигдсэн Дорно дахины анагаах ухааны үндсэн онолуудын харьцуулсан судалгаа (төсөөтэй ба ялгаатай талууд) номуудыг “Субстанци –гадаад шинж – хийсвэрлэлт” шинэ гүн ухаанч шийдэл агуулгаар тодруулга хийж эмхэтгэн 2-р боть бичив.
3. 2005 онд бичигдсэн Уламжлалт ба орчин үеийн анагаах ухааны оношлогоо, эмчилгээний нэгдмэл хэлхээ боловсруулах онол арга зүйн үндэс номыг - Бодитой орших орших гэрийн ( БОГ) – Бодитой орших орших гэрийн газар дээрхи тусгал ( БОГГДТ) – жишээлэлт тайлбарт тодруулга хийж эмхэтгэн 3-р боть бичив.
4. 2005 онд бичигдсэн Уламжлалт ба орчин үеийн анагаах ухааны кодын шилжилт номыг Редокси потенциалын гурван төлөв хамааралт үзэгдлүүд шинэ санаа, Эсийн шинэ баяжуулсан тодорхойлолтоор тодруулга хийж эмхэтгэн 4-р боть бичив.
5. 2016 онд Англи хэлээр бичигдсэн Ламбарт номнуудыг Хүн , амьтны биеийн 4 компартмент бүтэц шинэ онол , Хүн , амьтны биеийн 10 гол тогтолцоо шинэ санаа , NCM –анагаах ухаан цоо шинэ шийдэлт анагаах ухаан , "Донатор + мембран - редокси потенциалын гурван төлөвт шугам + O2, + АДФ - Pi + H+ + nH+ memb.space = (АТР + дулааны энерги) + H2O + nH+ matrix + CO₂ тэгшитгэлийн тухай шинэ санаа ( Англи хэл дээр) тодруулга хийж эмхэтгэн 5-р боть бичив.
6. 2019 онд бичигдсэн Орос хэл дээр номнуудыг Хүн, амьтны биеийн 4 компартмент бүтэц шинэ онол , Хүн , амьтны биеийн 10 гол тогтолцоо шинэ санаа , NCM –анагаах ухаан цоо шинэ шийдэлт анагаах ухаан , "Донатор + мембран - редокси потенциалын гурван төлөвт шугам + O2, + АДФ - Pi + H+ + nH+ memb.space = (АТР + дулааны энерги) + H2O + nH+ matrix + CO₂ тэгшитгэлийн тухай шинэ санаа (Орос хэл дээр ) тодруулга хийж эмхэтгэн 6-р боть бичив.
7. 2018 онд бичигсдсэн NCM Анагаах ухааны онолын номыг тодруулга хийж эмхэтгэн 7-р боть бичив.
8. 2018 онд бичигдсэн NCM Анагаах ухааны эмнэлзүйн асуудлууд номыг “ NCM -анагаах ухааны эмнэлзүйн асуудлууд” шинэ онолоор тодруулга хийж эмхэтгэн 8-р боть бичив.
9. 2018 онд бичигдсэн “NCM - анагаах ухааны эм зүйн асуудлууд” номыг “ NCM - анагаах ухааны эм зүйн асуудлууд” шинэ онолоор тодруулга хийж эмхэтгэн 9-р боть бичив.
10. 2019 онд бичигдсэн “МБ-РОП” 9 дамжлагат хэлхээ ШУ-ы танин мэдэхүйн үндэс 16,17-р хэвлэлийг Хүн, амьтны биеийн дотор 4 бүлэг эс оршдог тухай шинэ санаа ба Хүнтөрөлхтний Анагаах ухааны ирээдүйн тухай төсөөлөлөөр тодруулга хийж эмхэтгэн 10-р боть бичив.
11. 2021 онд Тэгшитгэлийн шинэ, шинэ нотолгоо баримтыг "Хүн, амьтны бие дэх мембран редокси потенциалын гурван төлөвт шугам хамааралт протон, электроны урсгалын 9 дамжлагат битүү хэлхээ” шинэ онолоор тодруулга хийж эмхэтгэн 11-р боть бичив.
12. 2019 онд бичигдсэн Соёмбо хөтөлбөрийг Хүн, амьтны бие дэхь мембран редокси потенциалын гурван төлөвт шугам хамааралт протон, электроны урсгалын 9 дамжлагат битүү хэлхээ” шинэ онол ба Соёмбо хөтөлбөр-1 ийг тодруулга хийж эмхэтгэн 12-р боть бичив.

Нийтлэгдсэн: 2021-10-20 16:23:51