Оюутан элсүүлэх журам 2022

Alternative text - include a link to the PDF!

“ШИНЭ АНАГААХ УХААН” ИХ СУРГУУЛЬД 2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1. Дээд боловсролын тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, 12 дугаар зүйлийн 12.1.6 дахь заалт, Боловсрол соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/79 тоот “Оюутан элсүүлэх журам”,  тушаал /2016 оны А/87 тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт орсон/, 2022 оны 04 сарын 22-ны өдрийн А/138 тоот “Босго оноо тогтоох тухай” тушаалыг үндэслэн элсүүлнэ.

1.2. “Шинэ Анагаах Ухаан” Их Сургуульд оюутан элсүүлэх ажлын зорилго нь шалгуулагчдын ерөнхий боловсролын түвшин, мэдлэг, чадвар, авъяасыг бодитойгоор үнэлэх, уламжлалт анагаах ухааны их эмч, хүний их эмч, эм зүйч, сувилахуйн мэргэжилтэн (сувилагч), хоол зүйч, шим тэжээл судлал (эмчилгээний хоол зүйч) болох чин хүсэлтэй хүмүүсийг шалгаруулан элсүүлэхэд оршино. 

1.3.  Элсэлтийн ажлыг “Шинэ Анагаах Ухаан” Их Сургуулийн захирлын тушаалаар батлагдсан элсэлтийн комисс зохион байгуулна.

1.4. Элсэлтийн комиссын гишүүдийн ажил үүргийн хуваарилалт, элсэлтийн үед баримтлах хэм хэмжээ, дэг журам, элсэгчдийн өргөдөл, гомдлыг барагдуулах, элсэлтийн явцад хяналт тавих зэрэг үйл ажиллагааг ил тод, олон нийтийн хяналтын дор явуулна.

1.5. Оюутан элсүүлэх ажлыг хоёр үе шаттай зохион байгуулна. Эхний шатанд: “Шинэ Анагаах Ухаан” Их Сургуульд элсэх хүсэлтэй иргэн энэхүү журмын 2.4-д заасны дагуу элсэлтийн ерөнхий шалгалт (ЭЕШ) өгнө. Хоёр дахь шатанд: ЭЕШ өгч, энэхүү журмын 2.1, 2.4-д заасан болзлыг хангасан элсэгч “Шинэ Анагаах Ухаан” Их Сургуулийн цахим бүртгэлд бүртгүүлж, анги сонголтыг сургууль дээр өөрийн биеэр ирж баталгаажуулна.

1.6. Элсэгчдийн сурах ерөнхий чадвар, мэргэжлийн түвшин тогтоох зорилго бүхий ЭЕШ-ыг Боловсрол, Шинжлэх Ухаан, Яамнаас эрх олгосон хөндлөнгийн байгууллага буюу Боловсролын Үнэлгээний Төв улс даяар нэгдсэн журмын дагуу зохион байгуулна.

1.7. Энэхүү журам болон элсэлтийн ажлын зохион байгуулалттай холбоотой нэмэлт мэдээллийг “Шинэ Анагаах Ухаан” Их Сургуулийн  www.ncm.edu.mn,  https://www.facebook.com/ncmuniversity  вэб сайтад байрлуулна.

Хоёр. Элсэгчдэд тавигдах шаардлага ба шалгалт

 1. Бүрэн дундаас доошгүй боловсрол эзэмшсэн элсэгчийг “Шинэ Анагаах Ухаан” Их Сургуульд тухайн суралцагчийг хөтөлбөр, мэргэжлээр суралцах мэдлэг, чадвартай болохыг тогтоож тухайн бүлэгт тохирох элсэлтийн ерөнхий

шалгалтын хичээлийг сонгох ба ерөнхий шалгалтын хичээл нь 2-оос багагүй байна. Хоёр дахь хичээлийн шалгалтыг ур чадварын шалгалтаар тооцож болно. /БШУС-ын 2022 оны А/47  тушаалаар өөрчлөн найруулсан/

 1. Улаанбаатар хотын ерөнхий боловсролын дунд сургуулийг төгсөгчид ЭЕШ өгч “Шинэ Анагаах Ухаан” Их Сургуулийн цахим бүртгэлд бүртгүүлэхийн зэрэгцээ шалгуурыг хангасан элсэгч сургууль дээр өөрийн биеэр ирж элсэлтээ баталгаажуулна.
 2. Хөдөө орон нутгийн ерөнхий боловсролын дунд сургуулийг төгсөгчид ЭЕШ өгч “Шинэ Анагаах Ухаан” Их Сургуулийн цахим бүртгэлд бүртгүүлэхийн зэрэгцээ шалгуурыг хангасан элсэгч элсэлтийн комисстой холбогдож бүртгэлээ баталгаажуулна.
 3. “Шинэ Анагаах Ухаан” Их Сургуулийн аль салбарт, ямар мэргэжлийн чиглэлээр элсэн суралцахад ямар элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгсөн байхыг доор хүснэгтэд тусгав. Үүнд:

 

Элсүүлэх хөтөлбөр (мэргэжил)

Суралцах хэлбэр,  хугацаа (жил)

 

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт

Босго оноо

Уламжлалт анагаах ухаан

(УАУ-ы их эмч)

Өдөр, 6 жил

 

Хими, Биологи,

Математик, Физик,

Англи хэл

(өндөр оноотой хоёр хичээлийг сонгоно)

480

Анагаах ухаан (хүний их эмч)

Эм зүйч

Өдөр, 5 жил

Сувилахуй (сувилагч)

Өдөр, 4 жил

Хоол зүй, шим судлал (эмчилгээний хоолзүй)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5        2020-2022 оны Элсэлтийн Ерөнхий Шалгалтын батламжууд дээрх шалгалтын оноо нь 2022 оны 04 сарын 22-ны өдрийн А/138 тоот “Босго оноо тогтоох тухай” тушаалын босго оноондоо хүрсэн буюу түүнээс дээш бол сургуульд элсэн ороход  хүчин төгөлдөрт тооцогдоно.

 1. 6 Дээрх хүснэгтэд заасан хичээлүүд дээр болзол хангасан тохиолдолд  элсэгчдийг бүртгэн, хяналтын тоонд багтаан шалгаруулж элсүүлнэ.
 2. 7 Их сургууль нь сургалтын байгууллагад дараах тохиолдолд иргэнийг элсэлтийн ерөнхий шалгалтгүй элсүүлэн суралцуулж болно. Үүнд:
  1. Дээд боловсролтой иргэн хоёр дахь дээд боловсрол эзэмших;
  2. Дипломын боловсролтой, Тусгай мэргэжлийн дунд сургуулийг төгссөн иргэн мэргэжлийнхээ дагуу бакалаврын хөтөлбөрт үндсэн болон цагийн сургалтад элсэх суралцагч;
  3. 1 жилийн хөрвөх сургалтанд хамрагдах суралцагч;
 3. 8 Олон улсын шалгалтын үнэлгээг Монгол улсын ЭЕШ-ын үнэлгээтэй дүйцүүлэхэд БШУ-ы сайдын 2021 оны А/347 тоот тушаалын дагуу Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын гаргасан журмыг мөрдөх ба гадаадын иргэдийг элсүүлэх ажлыг сургуулийн дотоод журмын дагуу  шийдвэрлэнэ.

Гурав. Элсэгчдийг бүртгэх, хяналтын тоонд багтаан элсүүлэх

 1. “Шинэ Анагаах Ухаан” Их сургуульд элсэхийг хүсэгчдийг (3.2-д заасан холбогдох материалын хамт) 2022 оны 8-р сарын 16-аас 08-р сарын 31 хүртэл сургууль дээр өдөр бүр 9.00-17.00 цагийн хооронд хүлээн авч, бүртгэнэ.
 2. Элсэхийг хүсэгчид заавал өөрийн биеэр ирэх ба дараах материалыг бүрдүүлсэн байна. Үүнд:
 • Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх буюу түүнтэй адилтгах бичиг баримт
 • Сурагчийн хувийн хэрэг
 • Ерөнхий шалгалтын батламж (ЭЕШ дээр авсан оноогоо хэвлэмэл хэлбэрээр гаргаж авчрах)
 • Иргэний үнэмлэх
 • Цээж зураг 2 хувь
  1. “Шинэ Анагаах Ухаан” Их сургуульд элсэх болзол хангасан иргэн элсэхийг хүссэн хүсэлтээ гаргах эрхтэй боловч элсэх боломж нь хяналтын тоо, тухайн мэргэжлээр элсэхийг хүсэгчдийн өрсөлдөөний байдлаар хязгаарлагдана

Дөрөв. Оюутан элсүүлэх шалгаруулалт

 1. “Шинэ Анагаах Ухаан” Их Сургуульд нийслэл болон аймгуудаас элсүүлэх оюутны тоог сургуулийн удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрээр тогтооно.
 2. Ерөнхий боловсролын дунд сургууль төгсөгчдийн ЭЕШ-ын оноо нь босго оноонд хүрсэн болон тус сургуулийн мэргэжлийн чиглэлээр суралцах хүсэлтэй элсэгчидтэй ярилцлага хийх болон шаардлагатай тохиолдолд эссэ бичүүлж элсүүлнэ.
 3. Элсэгчид 2022 оны 08 сарын 31-ны дотор дараах материалыг бүрдүүлэн өөрийн сонирхолын дагуу мэргэжилээ сонгон суралцах гэрээ байгуулах эрхийн бичгээ авна.

Бүрдүүлэх материал:

 • Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх ба түүнтэй адилтгах бичиг баримт
 • ЕШ-ын батламж
 • Сурагчийн хувийн хэрэг
 • Бүртгэлийн хуудас
  1. Элсэгчид сургалтын төлбөрийг ХААН банкны 50 87 26 33 83 тоот дансанд тушаана.

Тав. Хөнгөлөлттэй нөхцлөөр элсүүлэх

5.1. Дэлхий дахинд, монгол улсад тархаад байгаа Ковид-19 буюу цар тахалын үеийн эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдалд байгаа 2022-2023 онд элсэн суралцаж буй оюутнуудыг сургалтын төлбөрөөс 10 хувийн хөнгөлөлттэй сургах. 

5.2. Ерөнхий шалгалтанд 800 оноо авсан элсэгчийг сургалтын төлбөрөөс бүрэн чөлөөлнө.

5.3.  Ерөнхий шалгалтанд 700-аас дээш оноо авсан элсэгчдийг сургалтын төлбөрөөс 40 хувь хөнгөлнө.

5.4. Ерөнхий шалгалтанд 600-аас дээш оноо авсан элсэгчдийг сургалтын төлбөрөөс 25 хувь хөнгөлнө.

5.5. Ерөнхий шалгалтанд 500-аас дээш оноо авсан элсэгчдийг сургалтын төлбөрөөс 10 хувь хөнгөлнө.

5.6. Ерөнхий шалгалтанд 450-аас дээш оноо авсан элсэгчдийг сургалтын төлбөрөөс 5 хувь хөнгөлнө.

5.7.   5.1-5.6 дугаар заалтууд зөвхөн нэгдүгээр дамжаанд хүчин төгөлдөр болно.

5.8. 2021, 2022 оны Улсын хими ба биологийн олимпиадад шагналт байр эзэлсэн сурагчид болон аймаг, хот, олон улсын чанартай уралдаан тэмцээнд шагналт байр эзэлсэн, олимпиад, эрдэм шинжилгээний бага хуралд оролцож шагналт байр эзэлсэн, цэргийн алба хаасан элсэгчдийг урилгаар элсүүлнэ.

Зургаа. Элсэх болзол хангасан элсэгчдийг хичээлийн жил эхлэхэд бүртгэх

6.1. Хяналтын тоонд багтсан элсэгчид 2022 оны 08-р сарын 23-31-нд “Шинэ Анагаах Ухаан” Их сургуулийн Оюутны Хөгжлийн Албанд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.

6.2.  Дурьдсан хугацаанд ирээгүй элсэгчийг сургууль орхисонд тооцож хасна.

6.3.  Улаанбаатар хотоос элсэгчид намар бүртгүүлэхдээ дараах бичиг материалуудыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

 1. Суралцах гэрээ байгуулах эрхийн бичиг
 2. Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
 3. Сургалтын төлбөр төлсөн баримт
 4. Цээж зураг 4 ширхэг

6.4. Хөдөө орон нутгаас элсэгчид намар бүртгүүлэхдээ дараах бичиг материалуудыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

 1. Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх буюу түүнтэй адилтгах бичиг баримт
 2. Ерөнхий Шалгалтын батламж
 3. Сурагчийн хувийн хэрэг
 4. Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт
 5. Цээж зураг 4 ширхэг
 6. Сургалтын төлбөр төлсөн баримт
  1. Элсэлтийн материалыг хуурамчаар бүрдүүлсэнтэй холбоотой асуудлыг “Шинэ Анагаах Ухаан” Их сургууль хариуцахгүй бөгөөд хариуцлагыг элсэгч өөрөө хүлээнэ.

2022-2023 оны элсэлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах

комиссын бүрэлдэхүүн

         

 

Элсэлтийн комиссын дарга:         

Ректор, АШУ-ны доктор, профессор, М.Амбага

Элсэлтийн комиссын нарийн бичгийн дарга:

СБЗА-ны дэд дарга Б.Ганзориг

Шинэ Мэдлэг ахлах сургуулийн захирал, Хэвлэл мэдээллийн албаны дарга Н.Эрдэнэчулуун

Гишүүд:     

Хөтөлбөр хариуцсан проректор: С.Нансалмаа

СБЗА-ны дарга, Б.Энэбиш

 

ОХА-ны дарга, Э.Жаахандүү

 


Нийтлэгдсэн: 2022-06-25 19:58:50