"Монголчуудын анагаах ухааны хөгжил" Эрдэмтэн М.Амбага